VS2005——MFC简易计算器

2016/12/09 MFC

经过几天的看书,查资料,总算是把一个MFC工程的框架有了一定的了解,对类等相关的概念有了一些认识,特别是看了文本框中对编辑框文本的读取方法之后,总算自己对计算器的书写有了一些想法。于是,开工,走起,当然,在过程中也遇到了一些问题,但是经过努力,总算做出了一个简易的计算器。这里的这个只要是看了师姐给的资料做的,更多的是参考了网上前辈的轮子。自己的等再进行完善后,再出最终版(现在还没解决如何实现编辑框不同行的判断)!

1.最后的框架:

这里写图片描述

可以实现简单的加减乘除运算,并带有退格,清除功能。更多的功能敬请期待………..

2.建立一个文本框的MFC工程,可以得到如下的类:

这里写图片描述

我们主要对xxxxxDlg这个框架类进行操作。

3.处理数据变量定义:

定义三个变量,分别用于存放三个编辑框的输入的数,我这里是通过在编辑框添加一个变量来实现。添加后,两个发生了变化:

如下:

(1)CalculatorDlg.h 文件:

定义三个变量

(2)CalculatorDlg.c文件

在构造函数中初始化变量

DoDataExchange函数

这里写图片描述

这个函数实现了对话框控件和类成员变量的关联,然后我们就可以使用下面的两个函数实现数据的读入写出:

这里写图片描述

4.编辑框输入的选择

我们发现前面的计算器中三个编辑框,前两个是用于用于计算的数据的输入,但我如何判别输入的数据是到一还是二编辑框呢?这里我们添加了一个鼠标左键消息,用于判别。我们在两个输入编辑框分别添加一个事件处理函数,EN_SETFOCUS这个消息来区分焦点。

鼠标左键消息

两个编辑框焦点区分

我们通过一个标志flag的值来判断此时用于哪个编辑框输入。这个焦点的判别刚开始还让我烦恼了好长时间,一直没有想到如何判别到底是哪个编辑框的输入。现在总算完美解决了。

5.下面是实现的主要代码

void CCalculatorDlg::OnLButtonDown(UINT nFlags,CPoint point)//鼠标左键的消息
{
	this->SetFocus();//焦点事件处理
	flag = 0;
	CDialog::OnLButtonDown(nFlags,point);
}
void CCalculatorDlg::OnEnSetfocusEdit1()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	flag = 1;
}

void CCalculatorDlg::OnEnSetfocusEdit2()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	flag = 2;
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum0()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 0;//编辑框1的输入保存到了m_Num1中
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 0;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum1()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 1;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 1;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum2()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 2;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 2;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum3()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 3;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 3;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum4()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 4;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 4;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum5()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 5;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 5;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum6()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 6;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 6;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum7()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 7;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 7;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum8()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 8;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 8;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonNum9()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	if (flag == 1)
		m_Num1 = m_Num1 * 10 + 9;
	else if (flag == 2)
		m_Num2 = m_Num2 * 10 + 9;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonAdd()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	double Val;
	Val = m_Num1 + m_Num2;
	m_Ret = Val;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonSub()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	double Val;
	Val = m_Num1 - m_Num2;
	m_Ret = Val;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonMut()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	double Val;
	Val = m_Num1 * m_Num2;
	m_Ret = Val;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonDiv()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	double Val;
	if (m_Num2 == 0)
		Val = m_Num1;
	else
		Val = m_Num1 / m_Num2;
	m_Ret = Val;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonRec()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	UpdateData(TRUE);
	double Val;
	if (flag == 1)
		Val = 1/m_Num1;
	else if (flag == 2)
		Val = 1/m_Num2;
	m_Ret = Val;
	UpdateData(FALSE);
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonCle()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetWindowText(_T(""));
	GetDlgItem(IDC_EDIT2)->SetWindowText(_T(""));
	GetDlgItem(IDC_EDIT3)->SetWindowText(_T(""));
	m_Num1 = 0;
	m_Num2 = 0;
	flag = 0;
	m_Ret = 0;
	//清空编辑框后显示为0
	GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetWindowText(_T("0"));
	GetDlgItem(IDC_EDIT2)->SetWindowText(_T("0"));
	GetDlgItem(IDC_EDIT3)->SetWindowText(_T("0"));
}

void CCalculatorDlg::OnBnClickedButtonLef()
{
	// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
	CString str;
	
	if (flag == 1)
	{
		GetDlgItem(IDC_EDIT1)->GetWindowText(str);
		str = str.Left(str.GetLength()-1);//退格的实现
		GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetWindowText(str);
	}
	else if (flag == 2)
	{
		GetDlgItem(IDC_EDIT2)->GetWindowText(str);
		str = str.Left(str.GetLength()-1);
		GetDlgItem(IDC_EDIT2)->SetWindowText(str);
	}
}

6.消息实现机制

(1).在.h文件中产生消息处理函数的声明

这里写图片描述

(2)在类的消息映射表中添加消息映射入口项

这里写图片描述

(3).在类中实现具体的消息处理函数

这里写图片描述

对控件的处理均为消息处理函数

7.演示

加法计算

这里就简单的演示加法,其他也可以计算的。

8.总结:

自己刚开始学习MFC编程,可能还有很多的地方理解的不够到位,存在很多问题,但是从空白到一点,也是一个小小的进步。这几天看着书,跟着学习,也实现了一些小功能,但还是需要不断地去巩固,动手动脑,脚踏实地,在学习的过程中,不断地反思,虽然很艰难,但还是要继续前行。写完,夜已深,他乡的夜总是寒意连连,但为了心中的牵挂,也要坚强,坚持!

今日箴言:

这里写图片描述

Search

    Post Directory